Aktualności

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”, informujemy, że dla nawiązania współpracy ze Zbych-Pol & Mobet Sp. z o.o. z siedzibą w Mogilnie, ul. Betonowa 2, 88-300 Mogilno, KRS: 000030903 („Spółka”), w tym do zakupu jej produktów lub usług, konieczne będzie przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych (dotyczy osób fizycznych). W tym celu Spółka wdrożyła zasady i procedury ochrony danych osobowych zgodne z RODO, co w szczególności oznacza, że: 1.       jako Administrator tych danych będzie je przetwarzać zasadniczo w celu zawarcia i realizacji umów, bądź w oparciu o jedną z pozostałych podstaw, o których mowa w art. 6 ust. 1 RODO, 2.       będzie je udostępniać innym podmiotom jedynie w przypadkach, kiedy będzie to konieczne dla zawarcia i realizacji umów (podmioty współpracujące), albo kiedy obowiązek taki będzie wynikał z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, bądź w celu dochodzenia praw i roszczeń Spółki, 3.       nie będzie udostępniać danych osobowych do państw trzecich, 4.       nie będzie przetwarzać Państwa danych wrażliwych oraz dotyczących osób małoletnich, 5.       będzie przechowywać dane przez okres ważności oferty lub zapytania ofertowego, a w przypadku zawarcia umowy przez czas niezbędny dla jej wykonania, w tym dla realizacji obowiązków gwarancyjnych, albo dla dochodzenia praw i roszczeń Spółki, 6.       w związku z przetwarzaniem przez Spółkę Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu szereg praw, w tym: prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych do innego administratora, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, cofnięcia zgody w przypadku, gdy Spółka będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w oparciu o zgodę, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 7.       Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób masowy, zautomatyzowany, w tym profilowane.

więcej